Noter

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Selskapet inngår i konsernet Hermes Holding AS. Konsernregnskapet utarbeides av morselskapet i henhold til unntaksreglene i Regnskapslovens §3-7.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings- eller salgstidspunktet. For ytterligere informasjon se avsnitt vedrørende varer. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Disse driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart-beløp ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap er selskap der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Oversikt over selskap som er datterselskap er angitt i nummerert note til regnskapet.

Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Mottatt utbytte og konsernbidrag resultatføres i utgangspunktet som inntekt, men bare i den grad mottatt utbytte og konsernbidrag ikke i vesentlig grad overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet i vår eiertid. Mottatt utbytte som etter denne vurderingen ikke blir inntektsført, vil føres som en reduksjon av anskaffelseskost. Morselskapet regnskapsfører utbytte og konsernbidrag det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.

Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

Vedlikehold/ påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmiddelets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de utbedres. Utgifter som påløper for å bringe driftsmiddelet tilbake til standarden ved vårt kjøp av driftsmiddelet (tatt hensyn til teknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving ut over standarden ved opprinnelig kjøp, tillegges kostpris og balanseføres.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (Fl FO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

Når det gjelder usolgt hvitfisk ombord og på fryselager per 31.12, er dette vurdert til netto oppnådd salgspris ved realisering før regnskapsavleggelse.

Bruk av netto salgspriser på denne beholdningen av fangst er gjort for å få fram et mest mulig rettvisende bilde av resultatet av fisket i kalenderåret. Fangsten av fisken er den kritiske hendelsen i vår virksomhet.

Det er også foretatt et lottoppgjør for 2021 ut fra denne verdien.

Fellesutgifter

I posten fellesutgifter inngår det som innen selskapets virksomhet etter tariff anses som felleskostnad/ fellesutgift, som lott og hyre til stuert, reisekostnader ved mannskapsbytte, lossing, emballasje og pakkeforsikring.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt, som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger

Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger om framtiden som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapportere beløp for eiendeler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, samt inntekter og kostnader for regnskapsåret.

Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. De endelige resultatene kan awike fra disse estimatene. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres.

NOTE 2 – salgsinntekt
Spesifikasjon av salg fordelt på virksomhetsområder 2021 2020
Salg av fisk (*) 183 272 388 170 663 986
Salg av tjenester og annet (herunder FDIR og HI) 13 164 048 14 009 228
Salg til konsernselskaper 934 582 1 445 901
Andre driftsinntekter 437 075 1 047 726
TOTALT (*) 197 808 093 187 166 841

All omsetning har foregått i Norge i 2021 og 2020.
(*) Brutto før fratrekk av avgifter i tilknytning til salg av fisk.

Driftsinntekter 2021 2020
Salg av fisk, tjenester og annet 197 808 093 187 166 841
Avgifter ved salg av fisk innenlands og ved eksport -8 759 952 -7 627 373
TOTALT 189 048 141 179 539 468

Utover fiske på tildelte kvoter inngår fartøyet i Havforskningsinstituttets referanseflåte. Dette er et betalt engasjement og inngår i andre driftsinntekter i resultatoppstillingen for både 2021 og 2020.

Note 3 – Lott, lønnskostnader og andre ytelser

Selskapet har hatt 54 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjoner av lønnskostnader 2021 2020
Lott og lønn 61 266 509 58 233 081
Arbeidsgiveravgift 547 507 494 482
Pensjonskostnader 1 152 645 1 116 554
Andre lønnsrelaterte ytelser 862 538 570 286
TOTALT 63 829 199 60 414 402
Ytelser til ledende personer og revisor Lønn Pensjonskostnad Bonus/­annet(*) Sum
Daglig leder 3 223 754 192 504 23 522 3 439 780

(*) Naturalytelser, personalforsikring og elektronisk kommunikasjon.

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon 92 000
Attestasjonsoppgaver 8 000
Samlet honorar til revisor eksl. mva 100 000

Pensjon

Foretaket er pliktig.til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Daglig leder er omfattet av ordningen og dennes andel av pensjonsytelsene framkommer ovenfor.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende.

NOTE 5 – KONSESJONER OG STRUKTURKVOTER

Selskapet har en grunnkvote som er evigvarende. Denne er bokført til en verdi på 252 000 000 kroner. Øvrige kvoter, strukturkvotene som har en varighet på 16, 20 og 25 år, står for resten av totalverdien på fiskerettighetene. Selskapet har også konsesjon for rekefiske, men denne rettigheten er ikke balanseført med noen verdi.

NOTE 6 – Transaksjoner med nærstående, fordringer og gjeld

Det er inngått leieavtale på forretningsmessige vilkår mellom selskapet som leietaker og Jan Arne Lerbukt (indirekte aksjonær) som utleier av selskapets driftsbase.

Leieavtalen gjelder første etasje i driftsbygning i Sør-Tverrfjord, Loppa kommune, Finnmark, med tillegg av bruksrett til kaikraner og fendret kai.

Leieavtalen er inngått på en kontraktsmal som er vanlig for leie av lokaler. Leien er fastsatt til 300 000 kroner per år med en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på seks måneder. Leiekostnadene inngår i regnskapslinjen andre driftskostnader.

Sør-Tverrfjord Handel AS har overtatt driften av nærbutikken i Sør-Tverrfjord den 01.01.2020. Selskapet har overtatt varelager, fordringer og kontanter til regnskapsført verdi fra Hermes AS med dato 01.01.2020. Forretningsbygg med tilhørende tomter og driftsløsøre er i tillegg solgt fra Hermes AS til Sør-Tverrfjord Handel AS med virkning 01.01.2020. Salgsverdien av driftsmidlene er satt til regnskapsført verdi ved salgtidspunktet. Sør-Tverrfjord Handel AS er et søsterselskap til Hermes AS. Grunnet overtakelsen av driften har Sør-Tverrfjord Handel AS et kortsiktig lån til Hermes AS på kr 1 979 553. Det er ikke beregnet renter på lånet da lånet skal gjøres opp i starten av 2021.

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

Fordringer 2021 2020
Kundefordringer 652 697 403 129
Andre kortsiktige fordringer 142 765 2 398 064
Sum fordringer 795 462 2 801 193
Gjeld 2021 2020
Leverandørgjeld 112 677 8 764
Årets avsatte konsernbidrag 7 756 364 6 752 779
Årets avsatte utbytte 19 500 000 21 500 000
Annen kortsiktig gjeld 126 665 165 688
Sum gjeld 27 495 706 28 427 231

(*) Langsiktig lån til foretak i samme konsern forfaller i sin helhet senere enn ett år.

NOTE 7 – MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG GRUNNLAGENE FOR UTSATT SKATT/UTSATT SKATTEFORDEL PER 31.12.

Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidig skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

2021 2020
 + Driftsmidler -44 619 524 -51 846 313
+ Gevinst- og tapskonto 43 251 290 54 064 114
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 10 566 478 11 672 728
– Utestående fordringer
+ Neg. midl. forskj. som ikke utlignes
Sum positive skatteøkende forskjeller  53 817 768 65 736 842
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel 9 198 245 13 890 529
Balanseført utsatt skatt  2 023 613 3 055 916
NOTE 8 – SKATTEKOSTNAD PÅ ÅRETS RESULTAT
Spesifikasjon av årets skattekostnad 2021
Beregnet skatt av årets resultat 10 689 825
= Sum betalbar skatt 10 689 825
+ For lite / – for mye avsatt tidligere 1
+ Endring i utsatt skatt -1 032 303
 = Ordinær skattekostnad 9 657 523
Betalbar skatt i balansen består av
Beregnet skatt av årets resultat 10 689 825
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag -1 706 400
Tilgode tilskudd fra skattefunnsordningen 0
= Betalbar skatt i balansen 8 983 425
Note 9 – Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt Grunnlag Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet 9 657 523
Resultat før skattekostnad 43 839 353 9 644 658
Differanse 12 865
Differansen består av:
Permanente forskjeller 58 476 12 865
Sum 12 865
NOTE 10 – EGENKAPITAL
Aksjekapital/
selskapskapital
Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital
Per 01.01. 2 115 400 15 003 542 30 725 226 47 844 169
+ Fra årets resultat 8 631 866 8 631 866
Per 31.12. 2 115 400 15 003 542 39 357 092 56 476 034
NOTE 11 – GJELD, PANT OG GARANTIER MV.
 Pantesikret gjeld 2021 2020
Revolverende trekkfasilitet 311 250 000 319 625 000
Sum gjeld sikret med pant 311 250 000 319 625 000

Selskapet har langsiktig gjeld i form av en revolverende trekkfasilitet, også kalt rammelån. Dvs. at rammen reduseres med et gitt beløp hvert år. Tilgjengelig ramme var benyttet fullt ut ved balansedagen. Dette betyr at tilgjengelig, ikke opptrukket kreditt på dette tidspunktet var kr 0.

Den delen av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen fem år er 311 250 000 kroner.

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier) Pant Balanseført
Fiskeredskaper 10 000 000 3 034 958
Varelager 10 000 000 13 321 938
Kundefordringer 10 000 000 4 219 916
Sum pantsatte eiendeler  30 000 000 20 576 812

Tinglyst pant i fartøyet M/Tr «Hermes» er 450 000 000 kroner. I tillegg kommer frivillig pant slik som opplistet ovenfor.

Selskapet er innvilget en kassekreditt på 15 000 000 kroner. Denne er ubenyttet per 31.12.2021.

NOTE 12 – ANDRE FORDRINGER
Langsiktig 2021 2020
Periodisert klassing og vedlikehold 10 566 478 11 672 728
Sum langsiktig 10 566 478 11 672 728
Kortsiktig 2021 2020
Forskuddsbetalt forsikring 0 390 758
Forskuddsbetalte kostnader 447 128 217 636
Andre kortsiktige fordringer 0 7 082 800
Periodisering erstatning forsikring 0 265 000
Krav på offentlig tilskudd 1 163 971 0
Gjeld til ansatte og aksjonærer 125 338 0
Krav på refusjon mineraloljeavgift 2 600 000 2 350 763
Sum kortsiktig 4 336 436 10 041 957

Selskapet foretar hovedklassing av skip/ maskiner hvert femte år noe som ble gjennomført i 2019. Denne kostnaden er periodisert og balanseført, og kostnadsføres så over de fem år klassingen gjelder for.

Løpende vedlikehold som er forventet å ha en viss varighet blir også periodisert og balanseført, og kostnadsføres så over enten tre eller fem år. Periodisering erstatning forsikring.

Andre kortsiktige fordringer per 31.12.2020 består i hovedsak av en ribbåt hvor faktura ble levert 04.12.2020, men overlevering var i januar 2021. Motposten til fordringen angående båten ligger som leverandørgjeld per 31.12.2020.

NOTE 13 – VARER
Per beholdningstype 2021 2020
Beholdning fisk 13 321 938 11 700 000
Beholdning bunkers 988 764 1 210 727
Beholdning driftsmaterialer og reservedeler 3 034 958 3 239 945
Totalt  17 345 660 16 150 672
NOTE 14 – BUNDNE MIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør kr 2 169 841 per 31.12. i 2021 mot kr 2 041 414 per 31.12. året før.

NOTE 15 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Selskapet har 21 154 aksjer hver pålydende 100 kroner. Samlet aksjekapital utgjør 2 115 400 kroner. 

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser: 

Akjseklasse Antall Samlet Bokført
A-aksjer 100 1 000 kr 1 100 000
Splitt 30.01.2006 11 000 100 kr 1 100 000
Emisjon 30.01.2006 10 154 100 kr 1 015 400
Sum 21 154 100 kr 2 115 400

Selskapets aksjonærer per 31.12.

Navn Aksjer Sum aksjer Eierandel
Hermes Holding AS 21 154 21 154 100 % (*)
Sum 21 154 21 154 100 %

(*) 56 % eiet av Jan Roger Lerbukt, daglig leder.

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld
Spesifikasjon 2021 2020
Lønnskostnader 19 015 854 16 674 579
Påløpt kostnad 774 522 1 157 145
Avsetning for forpliktelser 0 0
Forskuddsbetalte avgifter 102 651 31 254
Sum 19 893 027 17 862 978
Note 17 – Offentlige tilskudd / skattefunn

Hermes AS har mottatt et tilskudd i 2020 fra fondet RFFARKTIS på kr 750 000 i forbindelse med FoU-aktivetet til Velkommen ombord prosjektet. Tilskuddet er resultatført i 2020.