Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2021 2020
Resultat før skattekostnad 43 839 352 44 219 240
 – Periodens betalte skatter -8 926 136 -5 908 519
 + Ordinære avskrivninger 15 273 537 15 232 215
 -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0 -77 000
 +/- Endring i varelager -1 194 988 -1 003 969
 +/- Endring i kundefordringer -2 433 927 5 676
 +/- Endring i leverandørgjeld -7 477 478 5 187 631
 +/- Periodisert klassing/vedlikehold 3 690 465 3 786 391
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 6 747 920 -12 445 504
  = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   49 518 745 48 996 161
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 77 000
 – Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -7 959 458 -6 388 523
– Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 0
– Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -2 584 216 -5 472 390
  = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -10 543 674 -11 783 913
 
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
– Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -8 375 000 -25 125 000
 +/- Netto endring utlån konsernselskap 0 -10 000 000
+/- Netto endring i kassekreditt 0 0
+ Innbetaling av egenkapital 0 0
– Tilbakebetaling av egenkapital 0 0
– Utbetaling av utbytte -21 500 000 -10 000 000
  = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -29 875 000 -45 125 000
  = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   9 100 072 -7 912 752
 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 26 473 460 34 386 206
  = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 35 573 532 26 473 454