Årsregnskap

Resultatregnskap

DRIFT Note 2021 2020
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1, 2 174 453 336 162 874 060
Annen driftsinntekt 1, 2 14 594 805 16 665 408
Sum driftsinntekter 189 048 141 179 539 468
Driftskostnader
Fellesutgifter 1 11 882 853 13 063 772
Lott og lønnskostnader 3 63 829 199 60 414 402
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 4 15 273 537 15 232 215
Annen driftskostnad 3, 6, 17 47 044 204 37 077 923
Sum driftskostnader 138 029 793 125 788 312
DRIFTSRESULTAT   51 018 347 53 751 156
FINANS Note 2021 2020
Finansinntekter 303 910 373 107
Finanskostnader 7 482 904 9 905 017
NETTO FINANSPOSTER   -7 178 995 -9 531 910
Ordinært resultat før skattekostnad   43 839 353 44 219 246
Skattekostnad på ordinært resultat 7, 8, 9 9 657 523 9 731 589
Ordinært resultat   34 181 830 34 487 656
ÅRSRESULTAT   34 181 830 34 487 656
Overføringer
Avsatt til ordinært utbytte 10 19 500 000 21 500 000
Ytet konsernbidrag 10 6 049 964 5 267 168
Overføringer annen egenkapital 10 8 631 866 7 720 489
Sum overføringer   34 181 830 34 487 656

Balanse per 31.12.2021

EIENDELER Note 2021 2020
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner og strukturkvoter 4, 5, 11 343 096 467 351 376 925
Sum immaterielle eiendeler   343 096 467 351 376 925
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 4 726 000 924 000
Skip 4, 11 27 958 516 24 481 652
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4, 11 6 046 098 8 358 583
Sum varige driftsmidler   34 730 614 33 764 235
Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 12 10 566 478 11 672 728
Sum finansielle anleggsmidler   10 566 478 11 672 728
Sum anleggsmidler   388 393 560 396 813 888
OMLØPSMIDLER Note 2021 2020
Varer 11, 13 17 345 660 16 150 672
Fordringer
Kundefordringer 11 4 219 916 1 785 989
Fordringer på konsernselskap 6 795 462 2 801 193
Andre kortsiktige fordringer 12 4 336 437 10 041 957
Sum fordringer   9 351 815 14 629 138
Bankinnskudd, kontanter o.l. 11, 14 35 573 526 26 473 460
Sum omløpsmidler   62 271 001 57 253 270
SUM EIENDELER   450 664 561 454 067 159

Balanse per 31.12.2021

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 10, 15 2 115 400 2 115 400
Overkurs 10 15 003 542 15 003 542
Sum innskutt egenkapital   17 118 942 17 118 942
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 39 357 092 30 725 226
Sum opptjent egenkapital   39 357 092 30 725 226
Sum egenkapital 56 476 034 47 844 169
GJELD Note 2021 2020
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7, 8 2 023 613 3 055 916
Sum avsetning for forpliktelser   2 023 613 3 055 916
Annen langsiktig gjeld    
Øvrig langsiktig gjeld 11 311 250 000 319 625 000
Sum annen langsiktig gjeld   311 250 000 319 625 000
Sum langsiktig gjeld   313 273 613 322 680 916
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 5 786 542 13 264 020
Betalbar skatt 8 8 983 425 8 926 135
Skyldig offentlige avgifter 18 756 214 15 061 705
Utbytte 19 500 000 21 500 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 6 7 995 706 6 927 231
Annen kortsiktig gjeld 16 19 893 027 17 862 978
Sum kortsiktig gjeld   80 914 914 83 542 069
Sum gjeld   394 188 527 406 222 985
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   450 664 561 454 067 153

Tromsø
31. desember 2021

27. juni 2021

Jan Roger Lerbukt
Styreleder