Årsberetning

Virksomhetens art

Hermes AS sin hovedvirksomhet er å drive trålfiske etter hvitfisk og reker. Selskapet har forretningsadresse i Loppa kommune, mens virksomheten drives om bord i frysetråleren M/Tr «Hermes». Administrasjonen har kontorsted i Kystens Hus i Tromsø kommune.

Virksomheten har i 2021 hovedsakelig vært konsentrert om eie og drift av frysetråleren «Hermes», og fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konsesjon for å drive.

Utover fiske på tildelte kvoter, har fartøyet vært en del av Havforskningsinstituttets referanseflåte, som blant annet innebærer biologisk prøvetaking fra fangstene.

Formål

Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet. Selskapet kan eie og drifte fast eiendom, samt levere administrative tjenester til konsernselskaper.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Konsern

Hermes AS inngår i konsernet Hermes Holding AS, med dette som morselskap. Angelia AS, Hermes II AS, Loppa Eiendom AS, Ocean 360 AS og Sør-Tverrfjord Handel AS er søsterselskap. Konsernregnskapet utarbeides av morselskapet og kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

Styret

Ved ordinær generalforsamling i morselskapet Hermes Holding AS avholdt i 2019 ble det besluttet å etablere et nytt konsernstyre som i praksis skal behandle og vedta saker som også gjelder datterselskapene.

I datterselskapene ble det tilsvarende etablert enestyrer med instruks fra styret i Hermes Holding AS. Daglig leder i morselskapet Hermes Holding AS velges som styreleder i datterselskapene.

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat

Forhold som påvirker sammenlignbare tall

Selskapets driftsinntekter og driftskostnader viser noen endringer fra 2020. De største endringene er knyttet opp mot driftskostnader i form av lavere bunkerskostnader i 2021.

Fangstvolum

Fangstvolumet i 2021 var 7 494 tonn produktvekt, mot 7 257 tonn i 2020.

Prisutvikling

Utviklingen i veid snittpris for alle leverte produkter viser en økning på 0,95 kroner per kilo fra 2020 til 2021.

Fangstvolum produktvekt i tonn 2021 mot 2020

Volum 2021 2020
Torsk 3 219 356 2 818 641
Hyse 1 272 330 1 212 332
Sei 1 807 683 1 955 335
Reker 136 994
Blåkveite 83 115 80 013
Uer 106 913 74 605
Snabeluer 916 464 760 853
Annen fisk 87 701 217 965
Totalt volum 7 493 562 7 256 738

Veide snittpriser 2021 mot 2020

Volum 2021 2020
Torsk 33,81 35,08
Hyse 24,92 24,48
Sei 16,44 14,53
Reker 0 19,87
Blåkveite 35,31 31,15
Uer 5,33 9,11
Snabeluer 9,45 6,73
Annen fisk 11,25 12,76
Snittpris all fangst 24,48 23,53

Kunder

Selskapets tre største kunder representerte til sammen 92 % av fangstverdien og 89 %  av fangstvolumet i 2021.

Scanfish Norway AS har vært selskapets største og viktigste kunde gjennom mange år. De fungerer også som innkjøper for sluttkunden Espersen AS i Danmark, som er Europas største hvitfiskprodusent. Samarbeidet med disse to aktørene startet i 2008, og har vært drivende for utviklingen av Hermes AS og vårt fokus på bærekraftig fiske.

Scanfish/Espersen kjøper i dag hovedsakelig torsk og hyse. Deres andel av den totale verdien har være relativt stabil gjennom 2021 og utgjorde for disse artene hhv. 85% og  av den 99%  omsatte verdien.

Selskapet har eksporttillatelse, men den ble ikke benyttet i 2021.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene gikk økte fra 2020 til 2021 med 12 241 481 kroner.  Fellesutgiftene viser en nedgang i 2021 sammenlignet med liten økning på fellesutgiftene i 2021 mot 2020.

Lønnskostnadene viser en økning fra 2020. Dette har sammenheng med økt omsetning av fisk og mannskapets andel av delingsfangsten.

Bunkersprisen på verdensmarkedet hadde en vesentlig økning i 2021 mot 2020. Den totale snittprisen på innkjøpt bunkers gikk opp fra 3,196 kroner i 2020 til 4,582 kroner i 2021. Denne prisøkningen har fortsatt inn i 2022.

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene gikk ned i 2021 sammenlignet med 2020 og endte på 6 964 215 kroner mot 7 365 334 kroner i 2020.

Selskapet har balanseført periodisk vedlikehold og klassing i 2021. Kostnadene knyttet til tidligere utført periodisk vedlikehold og klassing, er periodisert over tre og fem år. Slik periodisering ble første gang foretatt i 2014. Dette gjøres for å gi et mer rettvisende bilde av vedlikeholdskostnadene per år.

Kostnader 2021 mot 2020

Kostnader, utdrag 2021 2020
Fellesutgifter 11 882 853 13 069 646
Lønnskostnader 63 829 199 60 414 202
Bunkers 20 896 681 13 835 179
Vedlikehold 6 964 215 7 365 334
Sum utdrag 103 572 948 94 684 361

Resultat

Resultatregnskapet for 2021 viser et driftsresultat på 51 018 347 kroner, og et resultat før skattekostnad på 43 839 353 kroner.

Skattekostnaden på ordinært resultat er 9 657 523 kroner, noe som gir et årsresultat på 34 181 830 kroner.

Nøkkeltall fra regnskapet 2021 mot 2020

Nøkkeltall 2021 2020
Driftsinntekter 189 048 141 179 539 468
Driftsresultat 51 018 347 53 751 156
Finansresultat -7 178 995 -9 531 910
Ord.res. før skattekostnad 43 839 904 44 219 246
Skattekostnad 9 657 523 9 731 589
Årsresultat 34 181 830 34 487 656

Utbytte og disponering av overskudd

Av årets resultat på 34 181 830 kroner foreslås det at 19 500 000 kroner avsettes som utbytte til aksjonærene, og at 6 049 964 kroner ytes som konsernbidrag. De resterende 8 631 866 kroner overføres til annen egenkapital.

Egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen 56 476 034 kroner. Utover det som framkommer i regnskapet, har selskapet betydelige merverdier i kvoter og fartøy. Styret vurderer egenkapitalen som forsvarlig.

Selskapets stilling

Etter styrets mening, gir det fremlagte resultatregnskapet med balanse og noter et riktig uttrykk for selskapets stilling og drift ved beretningsårets utgang.

Utsikter for 2021

Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2022, og vil fortsatt ha fokus på effektiv og sikker drift.

I 2022 har selskapet fått kontrakt med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, til sammen 126 toktdøgn fordelt på 42 døgn reketokt og 84 døgn torsketokt.

Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 er det innført strenge økonomiske sanksjoner mot Russland og Belarus (tidl. Hviterussland). Norge har innført de samme sanksjonene og restriksjonene som er innført i EU. Selskapet er ikke direkte eksponert for sanksjonene, men en indirekte konsekvens er generell kostnadsøkning for hele den norske sjømatnæringen, spesielt med tanke på økte energipriser, men også på andre innsatsfaktorer. Dette vil etter all sannsynlighet gi vesentlige utslag og økte driftskostnader for Hermes AS i 2022.

Risiko

Den vesentligste risikoen rundt selskapets drift, er begrensninger i lov og forskrifter som kommer i løpet av året. Andre risikoer er hvorvidt man klarer å fiske opp kvotene grunnet driftsavbrudd og endrede pris- og markedsforhold – inkludert styrket kronekurs, økende oljepriser og kostnadsnivå.

Oljeprisen internasjonalt falt betydelig ned mot et «historisk» bunnivå i 2020. De lave prisene fortsatte i starten av 2021, men steg så utover året. Det forventes  en videre økning av oljeprisen i 2022. Dersom det skjer, vil selskapets bunkerskostnader fortsette å øke utover dagens nivå. Dette tas det høyde for i budsjettene for 2022 men vil også måtte være gjenstand for nøye overvåkning i reviderte budsjetter og prognoser.

Med totale langsiktige lån på 311 250 000 kroner, løper selskapet også risiko knyttet  til renteutviklingen. Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten til 0 % i 2020, har den økt til 0,75 % per 05.05.2022. I Norges Banks pengepolitiske rapport legges det opp til 7 nye hevinger innen utgangen av 2023.

Det er ingen signaler som tyder på at selskapet vil bli sterkt påvirket av andre risikoforhold i dette inntektsåret.

Likviditet

Resultatene så langt i 2022 har vært som forventet. Styret anser likviditetssituasjonen i selskapet som forsvarlig i forhold til dagens drift og inntjening. Total likviditetsbeholdning per 31.12.2021 var på 43 099 174 kroner. Selskapet er innvilget en kassekreditt på
15 000 000 kroner som er ubenyttet per 31.12.2021.

Ved utgangen av beretningsåret er arbeidskapitalen i selskapet negativ med 18 676 528 kroner. Dette er normalsituasjonen som dekkes inn med fiske av torsk, hyse og sei med høy verdi første kvartal påfølgende år.

Forskning og utvikling

Selskapet har bidratt med midler til forskning og utvikling gjennom avgift til salgslag og prosjektene Dsolve, et forsknings- og utviklingsprosjekt rundt biologisk nedbrytbart materiale til bruk i fiskeredskap, Velkommen om bord/Welcome on Board, et selskapsinternt prosjekt vedrørende merkevarebygging og synlighet, og HermChain et forsknings- og utviklingsprosjekt vedrørende bruk av blockchainteknologi for sporing av fisk.

Samfunnsansvar

Hermes AS baserer sin virksomhet på å høste av fiskeressurser i havet. Disse naturressursene er gjennom Havressursloven definert som fellesskapets eiendom. Det påhviler derfor selskapet et særlig ansvar knyttet til et bærekraftig fiske med fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø.

Samfunnsansvar favner mange områder. Som en del av dette, ønsker Hermes AS å føre verdier tilbake til samfunnet gjennom blant annet å bidra til å skape aktivitet langs
kysten. Dette gjøres på flere områder, som økonomiske bidrag og tilstedeværelse på arrangementer som Sørøyrocken på Finnmarkskysten, basketlaget Tromsø Storm, idrettsforeningen Skarp, Midnight Sun Skate, Tromsø internasjonale filmfestival, Sjømatfest og andre. I 2021 var det mer begrenset med tilstedeværelser grunnet pandemien, men til tross for dette var Hermes AS likevel fysisk delaktig med både live-sending fra båten og besøk i kinosalene.

Utdanning og rekruttering

I 2021 har Hermes AS hatt to lærlinger om bord. I tillegg har elever fra fiskerirelaterte utdanninger vært på utplassering ombord. Selskapet har et nært samarbeid med Opplæringskontoret for Maritime fag–Nord, i Tromsø, om lærlingplasser.
Tidligere år har rederiet deltatt på flere utdanningsmesser og fiskerirelaterte samlinger for skoleelever og studenter, men på grunn av koronasituasjonen begrenset dette seg noe i 2021. Selskapet håper at aktivitetsnivået minst når gamle høyder i løpet av inneværende år.
Hermes AS har gjennom flere år hatt et forpliktende samarbeid med Ungt Entreprenørskap. I 2021 har vi bidratt både digitalt og fysisk med foredrag og som jurydeltakere og dommere ved fylkesmessen. Vi har også deltatt med fiskerirelaterte caser på deres samlinger – når det har vært mulig å gjennomføre.

Bærekraft

Fra Hermes AS sitt perspektiv, deles bærekraft i tre elementer; miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Økt forsøpling av havene er blitt et problem verden over. Også i 2021 har «Hermes» vært en del av miljødugnaden «Fishing for Litter», som siden 2016 har sørget for at flere hundre tonn søppel er plukket opp av havet og fraktet til avfallsbehandling på land.

Sporbarhet og dokumentasjon

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å dokumentere et bærekraftig fiskeri. På denne måten får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander. Videre vil andre data om bærekraft, i form av miljøavtrykk, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft, kunne følge produktet. I prosjektet Velkommen om bord/Welcome on Board vil selskapets virksomhet bli enda enklere å følge, noe som igjen antas å ville bidra til en verdiøkning på våre produkter.

Samarbeid med offentlige etater

Fartøyet «Hermes» inngår i Havforskningsinstituttets (HI) referanseflåte. Denne flåten består av utvalgte norske fiskefartøyer. Disse bistår HI med innsamling av fiskeridata ved å levere inngående informasjon om enkeltfangster og generell fiskeriaktivitet, som HI benytter til bestandsberegninger og kvoteråd. Mannskapet om bord foretar prøvetaking av egen fangst, inkludert all bifangst, i henhold til bestemte prosedyrer som er nøyaktig lik de som benyttes på HI sine egne forskningsfartøy.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse

Hermes AS har sterkt fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse på land og om bord, og det jobbes kontinuerlig med forebyggende tiltak på dette området.

2020 brakte med seg Covid-19 og dermed mange utfordringer ved mannskapsbytter. Dette fortsatte også i 2021 med stadig nye regler for testing, innreise og karantene har komplisert organiseringen av reisene for de av mannskapet som bor utenlands. De har selv sørget for testing før avreise fra hjemlandet mens rederiet har ordnet med karantenehotell og testing i Norge ut fra gjeldende regelverk på det aktuelle tidspunktet.

Samtlige av de ansatte som bor i Norge, har selskapet valgt å teste før ombordstigning også gjennom 2021. Dette for i så stor grad som mulig sikre at det ikke skulle komme smitte om bord. I løpet av 2020 opprettet rederiet en avtale med Avonova, som tilbyr både PCR- og hurtigtester på sine kontorer rundt om i landet. Denne avtalen har bidratt til at flere utfordrende situasjoner har latt seg løse. På slutten av 2021 og utover i 2022 har testingen foregått i egen regi i forbindelse med mannskapsbyttene.

Korona-utfordringene har vært ressurskrevende for administrasjonen også i 2021. Særlig de stadige endringene i regelverket har resultert i merarbeid, når reiseplaner, testingsavtaler og hotellopphold måtte endres på kort tid.

I 2021 har selskapet ikke hatt hendelser som har resultert i sykemelding. Øvrige sykemeldinger har sammenheng med forhold utenfor selskapet.

Selskapet hadde i 2021 sysselsatt totalt 52 årsverk og et gjennomsnittlig sykefravær på omtrent 6 % i landorganisasjonen inkludert langtidsfravær, og 11 % om bord i fartøyet «Hermes», her også inkludert langtidsfravær.

Selskapet har implementert ISM (International Safety Management) – en internasjonal norm for sikkerhetsstyring – både om bord i fartøyet og på rederikontoret. Rederiet anser det som vitalt at alle har en felles forståelse for ISM-arbeidet. Dette arbeidet foregår fortsatt som en løpende prosess med ajourføring og forbedring.

Ytre miljø

Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø utover normale avgassutslipp fra ombordværende maskineri. Selskapet er, i tråd med sitt mål om en bærekraftig utvikling av fiskeriene, inne i en kontinuerlig prosess der det jobbes med energibesparelse, NOx- og CO2-reduksjon. Dette gjøres gjennom oppfølging og videreutvikling av interne prosesser og rutiner, og gjennom samarbeid med leverandører av monitoreringsutstyr, motor, gir og propell.

Likestillingssituasjonen

I 2021 har selskapet hatt én kvinnelig ansatt. Ved inntak av utplasseringselever og lærlinger om bord i «Hermes», har vi fra 2021 prioritert kvinner. Likestillingssituasjonen i konsernet og styret er ikke balansert, men vurderes dog som akseptabel sett i forhold til de bransjene konsernet har virksomhet i.

Hermes AS deltok i 2021, som tidligere år, på flere utdanningsrelaterte messer og aktiviteter, som Ungt entreprenørskap, innovasjonscamp og flere skolebesøk. Ved aktivt å presentere fiskerienes mange ulike jobbmuligheter på disse arenaene, håper vi å kunne bidra til at også kvinner fatter interesse for og rekrutteres til næringen.

Det er ikke iverksatt ytterligere likestillingstiltak.

Tromsø
31. desember 2021

27. juni 2021

Jan Roger Lerbukt
Styreleder